หัวหินได้รับจัดสรรซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวนรวม 55,000 โดส

📌 เทศบาลเมืองหัวหิน ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สืบเนื่องจากการขอจัดซื้อตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 50,000 โดส และได้รับคืนจากยอดบริจาคอีก 5,000 โดส รวม 55,000 โดส

สำหรับฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยและมีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน รวมถึง พนักงาน ลูกจ้าง หน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน รวม 27,500 คน ❤

โดยได้เริ่มทำการฉีดวัคซีนจัดสรรดังกล่าวในวันที่ 25 สิงหาคม เป็นต้นไป ทำให้ยอดรวมประชาชนผู้ได้รับวัคซีนในพื้นที่อำเภอหัวหินมีจำนวนเพิ่มขึ้นรวมแล้วกว่า 40,332 คน ครอบคลุม 44.53% ของประชากรเป้าหมายเพื่อให้เกิดความคุ้มกันหมู่ (90,564 คน)

ข่าวสารอื่นๆ