“หัวหิน รีชาร์จ” เดินหน้าเปิดเมืองหัวหิน เร่งจัดสรรวัคซีนบุคคลากรภาคท่องเที่ยวและบริการ

“หัวหิน รีชาร์จ” เดินหน้าเปิดเมืองหัวหิน เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมจัดสรรวัคซีนบุคคลากรภาคท่องเที่ยวและบริการ


หัวหิน, ประเทศไทย – วันที่ 23 กรกฏาคม 2564: ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เห็นชอบจัดสรรวัคซีนซิโนแวคให้กับกลุ่มอาชีพเสี่ยงต่างๆ และประชาชน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งรวมถึงบุคคลากรในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ อันได้แก่ โรงแรมและกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ร้านอาหาร ตลาด ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า บริการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ และบริการการขนส่ง โดยได้รับความร่วมมือจากโครงการหัวหิน รีชาร์จ ในการประสานงานรวบรวมรายชื่อในรูปแบบองค์กร ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการผลักดันการเปิดเทศบาลเมืองหัวหินต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติภายใน 1 ตุลาคม 2564 ในการอนุมัติครั้งนี้ อำเภอหัวหินได้รับการจัดสรรวัคซีน จำนวนทั้งสิ้น 5,150 โดส เพื่อทำการฉีดแก่บุคคลากรกลุ่มดังกล่าว เมื่อสัปดาห์ก่อน ที่โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จากการฉีดวัคซีนครั้งนี้ ทำให้จำนวนรวมการจัดสรรวัคซีนแก่ประชากรในอำเภอหัวหินมีความคืบหน้าเป็นอย่างดี ประชากรในอำเภอหัวหินได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้วรวม 32,938 คน คิดเป็นร้อยละ 36.37% ของประชากรอำเภอหัวหินทั้งหมด 90,564 คน ตามข้อมูลจากสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564


เกี่ยวกับโครงการหัวหิน รีชาร์จ

โครงการหัวหิน รีชาร์จ เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคสาธารณสุข และภาคเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีซึ่งมีนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายกรด โรจนเสถียร เป็นหัวหน้าคณะทำงานร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันภาครัฐเร่งจัดหาวัคซีนสำหรับประชาชน บุคคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคคลากรในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่พื้นที่และให้พื้นที่เทศบาลเมืองหัวหินได้รับความเห็นชอบให้เป็นพื้นที่นำร่องที่จะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนสามารถเดินทางมาโดยไม่ต้องกักตัวได้ตั้งแต่ที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่และในภาพรวมของประเทศ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

เกวลิน สุขุมจิตตานนท์ โทร 081-091-0166
โสฬสา พึ่งสุพรรณ โทร 094-564-2422
เลขาอนุกรรมการฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โครงการ Hua Hin Recharge

อีเมล pr.huahinrecharge@gmail.com
เว็บไซต์: www.huahinrecharge.com

ข่าวสารอื่นๆ